เงื่อนไข (Terms of use) ของการใช้เว็บไซต์ บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด

ก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขของการใช้ที่ปรากฏด้านล่างอย่างละเอียดเว็บไซต์นี้จัดทำโดยบริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้น โดยการใช้เว็บไซต์หรือดึงข้อมูลจาก เว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฎในด้านล่างนี้ ห้ามมิให้ใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์หากท่านไม่ตกลง ที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.) การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด
ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ปรากฎนี้ บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด ให้สิทธิที่มีลักษณะไม่เป็นการเด็ดขาด ไม่สามารถโอนได้ และมีข้อจำกัดแก่ท่านโดย ท่านมีสิทธิ ที่จะเข้าสู่ใช้ และแสดงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวน หรือพยายามที่จะรบกวน การทำงานของเว็บไซต์ ไม่ว่าโดย การกระทำใดก็ตาม

บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด อนุญาตให้ท่านมีสิทธิเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลได้รับอนุญาต”) จากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้เป็นส่วนตัวที่ไม่แสวงหากำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าว จะไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูล ที่ได้รับอนุญาตหรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และการอนุญาตนั่นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

ก. ท่านต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ระบุไว้ ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนั้น ในกรณีที่มีการดาวน์โหลดข้อมูล
ข. ท่านไม่อาจที่จะกระทำในสิ่งต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นการส่วนตัวที่เป็นการแสวงหากำไร เปลี่ยนแปลงใน รูปใดๆทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แสดง หรือใช้โดยประการอื่นต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
ค. ท่านต้องไม่โอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านได้แจ้งบุคคลนั่น ทราบถึงเงื่อนไข และบุคคลนั้นตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้

2.) การจำกัดความรับผิด
ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ของข้อมูล หรือความน่าเชื่อถือ ของคำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน หรือข้อความอื่นใดที่แสดงหรือแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์นี้
บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์(หากมี)ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

3.) เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เพื่อความสะดวกแก่ท่าน บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด อาจจัดให้มีเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปใน เว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำเช่นนั้นจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด จะไม่รับประกันหรือรับรองต่อเว็บไซต์ที่มี การเชื่องโยง หรือข้อมูลที่ปรากฎ สินค้าหรือบริการที่ปรากฎในนั้น

4.) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์
บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้ประกาศ การเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่าท่านตกลงปฎิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั่น บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด อาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้เมื่อไรก็ตาม บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด อาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือรับผิดชอบใดๆ บริษัท แอล.เจ.เอช. จำกัด อาจยกเลิกการให้สิทธิ การอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้ว ข้างต้นได้